تحصیل در رشته پزشکی به زبان انگلیسی 

 

تحصیل در رشته داروسازی به زبان انگلیسی 

 

تحصیل در رشته پرستاری به زبان انگلیسی

 

تحصیل در رشته پزشکی و جراحی به زبان ایتالیایی

 

تحصیل در رشته دندان پزشکی

 

تحصیل در سایر رشته های زیرگروه پزشکی (فیزیولوژی،بینایی سنجی،مامایی و…..)