پذیرش اخذ شده

پذیرش اخذ شده

رشته تحصیلی: معماری

معدل: 16.06

سال اخذ پذیرش: 2015

پذیرش اخذ شده

پذیرش اخذ شده

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

معدل: 16.93

سال اخذ ویزا: 2015

پذیرش اخذ شده

پذیرش اخذ شده

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت

معدل: 18.27

سال اخذ ویزا: 2013

پذیرش اخذ شده

پذیرش اخذ شده

رشته تحصیلی: شیمی

معدل: 16.86

سال اخذ پذیرش: 2014

پذیرش اخذ شده

پذیرش اخذ شده

رشته تحصیلی: معماری

معدل: 15.89

سال اخذ ویزا: 2014