ویزای تحصیلی در ایتالیا

ویزای اخذ شده

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

معدل: 17.56

سال اخذ ویزا:2014

ویزای تحصیلی ایتالیا

ویزای اخذ شده

رشته تحصیلی:مهندسی و علوم پایه

معدل: 18.23

سال اخذ ویزا: 2014

ویزای تحصیلی در ایتالیا

ویزای اخذ شده

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

معدل: 18.25

سال اخذ ویزا: 2014

ویزای تحصیلی در ایتالیا

ویزای اخذ شده

رشته تحصیلی: معماری

معدل: 16.20

سال اخذ ویزا: 2014

ویزای تحصیلی در ایتالیا

ویزای اخذ شده

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

معدل: 17.47

سال اخذ ویزا: 2014