بورسیه اخذ شده

بورسیه اخذ شده

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

معدل: 17.56

سال اخذ پذیرش: 2013

بورسیه اخذ شده

بورسیه اخذ شده

رشته تحصیلی: معماری

معدل: 16.06

سال اخذ پذیرش: 2012

اپلای ایتالیا

بورسیه اخذ شده

رشته تحصیلی: مهندسی و علوم پایه

معدل: 18.23

سال اخذ پذیرش: 2014

پذیرش اخذ شده

بورسیه اخذ شده

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

معدل: 15.70

سال اخذ پذیرش: 2014

اعزام دانشجو به ایتالیا

بورسیه اخذ شده

رشته تحصیلی: معماری

معدل: 16.56

سال اخذ پذیرش: 2015