سر فصل مواد امتحانیI-MAT در بخشهای مختلف سوالات درسی

زیست شناسی:

 1. بیو شیمی: عناصر بیولوژیک،اهمیت پیوندهای ضعیف بیولوژیکی،خواص اب،مواد و مولکول های ارگانیک در موجودات زنده و عملکرد آنها،نقش آنزیم ها
 2. سلول : تئوری سلولی، سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی، غشای پلاسمایی و عملکرد آن ، ساختارهای سلولی واندامک ها و عملکرد آنها، تقسیم سلولی میوز و میتوز،کروموزم ها و بافت های جانوری انرژی زیستی : ATPانتقال انرژی شامل NAD و FAD واکنش های اکسایش و کاهش فتوسنتز،گلیکولیز،تنفس هوازی و تخمیر
 3. تولید مثل و وراثت : چرخه سلولی، تولید مثل جنسی و غیر جنسی، ژنتیک مندلی, ژنتیک کلاسیک، نظریه کروموزومی وراثت،کروموزوم های جنسی نقشه کروموزوم،
 4. ژنتیک مولکولی : DNA و ژن ها، کد ژنتیکی و ترجمه آن، سنتز پروتئین DNA پروکاریوت ها کروموزوم یوکاریوت ها. تنظیم بیان ژن ژنتیک انسانی، انتقال ویژگی های یک و چند عاملی، بیماری های وراثتی، مرزهای جدید ژنتیک، DNA نوترکیب و کاربرد زیست فن آوری بالقوه آن
 5. وراثت و محیط زیست :جهش، انتخاب طبیعی و مصنوعی، نظریه های تکاملی و اساس ژنتیکی تکامل آناتومی و فیزیولوژی حیوانات و انسان ها: آناتومی اندام های بزرگ و عملکرد و اثر متقابل آنها. هموستازی، تنظیمهورمونی، سیستم عصبی، انتقال و پردازش اطلاعات و پاسخ ایمنی

شیمی:

 1. ساختار ماده :حالت های ماده. سیستم های ناهمگن و همگن،ترکیبات و عناصر
 2. ساختار اتم :ذرات ابتدایی، عدد اتمی و عدد جرمی، ایزوتوپ، ساختار الکترونی اتم
 3. جدول تناوبی عناصر :گروه ها و دوره ها، عناصر واسطه، خواص تناوبی عناصر, شعاع اتمی، پتانسیل یونیزاسیون،الکترون خواهی، فلزات و نا فلزا،روابط بین ساختار های الکترونیکی، موقعیت در جدول تناوبی و خواص عناصر
 4. پیوند های شیمیایی :پیوند یونی، پیوند کووالانسی، قطبیت پیوند و الکترونگاتیوی
 5. اصول شیمی غیر الی :نامگذاری و خواص اصلی ترکیبات غیر الی،اکسیدها و هیدروکسیدها، اسیدهاو نمک
 6. واکنش های شیمیایی و استوکیومتری : ورن اتمی و مولکولی، ثابت آووگادرو، مفهوم مول، تبدیل گرم به مول وبالعکس، محاسبات استوکیومتری ابتدایی، حفظ تعادل واکنش های ساده، انواع واکنش های شیمیایی
 7. محلول ها:خواص حلالیت آب، انحلال پذیری، روش های اصلی بیان غلظت محلول
 8. اکسایش و کاهش :عدد اکسایش، عوامل اکسایش و کاهش
 9. اسید و باز: مفهوم اسید و باز، اسیدیته، محلول های آبی،Ph
 10. مبانی شیمی آلی :پیوند بین اتم های کربن، ساختار و فرمول شیمیایی انها ،ایزومرها ، هیدروکربن های الیفاتیک اروماتیک و الیسایکلیک، گروه های عملکردی الکل ها، استرها، آمین ها، آلدئیدها، کتون ها، اسیدهای کربوکسیلیک، استرها و آمیدها

فیزیک :

 1. اندازه گیری: اندازه گیری مستقیم و غیر مستقیم، کمیت های اساسی و مشتق شده، ابعاد فیزیکی کمیت ها، آگاهی از سیستم متریک و سیستم CGS واحد های اندازه گیری، سیستم بین المللی واحدها (SI) نام و روابط بین واحدهای اندازه گیری کمیت های اساسی و مشتق شده
 2. حرکت :کمیت های حرکتی، انواع مختلف حرکت به خصوص حرکت با شتاب یکنواخت ، حرکت دایره ای یکنواخت، حرکت نوسانی برای همه حرکت ها:تعریف و ارتباط بین واحد های اندازه گیری
 3. دینامیک: بردارها و عملیات روی بردارها، نیروها، لحظه اعمال نیرو به یک نقطه،ترکیب برداری نیروها، تعاریف جرم و وزن، شتاب گرانشی. چگالی ،قانون جهانی گرانش، قوانین حرکت،کار، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل و اصل بقای انرژی
 4. مکانیک سیالات :فشارو واحدهای اندازه گیری ان تنها در سیستمSI، اصل ارشمیدس، اصل پاسکال قانونStevino
 5. ترمودینامیک : درجه حرارت و گرماسنجی،گرمایی ویژه، ظرفیت گرمایی،مکانیزم انتشار گرما، گرمای نهان،قوانین گازایده آل. قوانین اول و دوم ترمودینامیک
 6. الکترومغناطیس و الکترودینامیک: قانون کولن, پتانسیل الکتریکی و میدانی،ثابت دی الکتریک، خازن. خازن در سری وموازی،جریان مستقیم، قانون اهم، مقاومت الکتریکی، مقاومت الکتریکی در سری و موازی،کار، انرژی، اثر ژول. ژنراتور،القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب، اثر جریان های الکتریکی )حرارتی، شیمیایی و مغناطیسی

ریاضی:

 1. جبر و مجموعه های عددی: اعداد طبیعی، اعداد صحیح، اعداد گویا، دسته بندی و مقایسه، عملیات و خواص آنها نسبت و درصد،توان،لگاریتم )پایه 01 و پایه e) و خواص آنها، عبارات جبری و چند جمله ای,دوجمله ایها، توان n ام یک دوجمله ای، فاکتور گیری از چند جمله ای ها، معادلات جبری و نابرابری مرتبه اول و دوم. سیستم های معادلات
 2. توابع : مفاهیم اولیه توابع و نمودارهای انها )دامنه، برد، نشانه، بیشینه و کمینه، افزایش و کاهش، و غیره(توابع ابتدایی: توابع جبری کلی و جزئی، توابع نمایی، لگاریتمی و مثلثاتی،توابع معکوس ،معادلات مثلثاتی و نابرابری
 3. هندسه : چند ضلعی ها ,دایره ,اندازه گیری طول، مساحت و حجم, اندازه گیری زاویه در درجه و رادیان. سینوس،کسینوس، تانژانت یک زاویه ، فرمول های مثلثات،سیستم دکارتی، معادله یک خط راست. مفاهیم موازی و عمود برهم،فاصله از یک نقطه از یک خط مستقیم،معادله دایره، مخروط، هذلولی، بیضی و قضیه فیثاغورس
 4. آمار و احتمال: توزیع فراوانی و نمودار ان، مفاهیم آزمایشات تصادفی و احتمال

درصورتیکه قصد تحصیل در ایتالیا را دارید می توانید با کارشناسان زبده موسسه اعزام دانشجوی یگانه سفیران دانش از طریق فرم های درخواست مشاوره و ارزشیابی تحصیلی در ارتباط باشید.

4.1/5 - (9 امتیاز)